Inbjudan till höstmötet

2022-11-16
Välkommen till Lanna GK:s höstmöte 2022 Tisdag den 22 november kl 19.00 – plats: Lanna GK:s klubbstuga

Dagordning

1. Mötet Öppnas

2. Fastställande av röstlängd/närvarolista för mötet

3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

8. Behandling av rätt inkomna motioner till mötet.

9. Val av klubbens ordförande, för en tid av 1 år

10.Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt styrelseledamot för 1 år.

11.Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

12.Val av 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år.

13.Val av ledamöter i valberedning för en tid av 1 år

14.Val av ledamöter till de olika kommittéerna fören tid av 1 år

15.Övriga frågor

16.Mötet avslutas