Kallelse till höstmöte

2023-10-27
Tisdag den 21 november kl 19.00 – plats: Lanna GK;s klubbstuga Här är dagordningen där du kan se vilka viktiga beslut och val som vi måste fatta på mötet. Det är alltid en spännande att diskutera framtiden. Men vi inser också att det inte borde vara några få personer som bär hela lasset. Tillsammans är vi starkare!
Det finns många sätt att bidra och vi uppmuntrar alla medlemmar att engagera sig och hjälpa till med olika uppgifter. Kanske har du kunskap inom ekonomi och kan hjälpa oss med faktureringen av medlemsavgifter? Det är en relativt liten tidsinvestering, ungefär 4-5 timmar per år, men det gör en stor skillnad. .

Dessutom söker vi några gröna fingrar som kan ta hand om blommor och göra vår klubbstuga ännu mer inbjudande. Att putsa fönstren och delta i andra mindre insatser på banan, klubbstugan eller kansliet är också uppgifter där din hjälp skulle uppskattas. Om någon av dessa uppgifter verkar intressanta för dig, tveka inte att kontakta vår ordförande, Sven Svensson, på telefonnummer 070-3325075.

Vi värdesätter ditt engagemang och ser fram emot att arbeta tillsammans för att göra vår klubb ännu bättre.

Kom också ihåg att delta i höstmötet och låt din röst höras. Det är det bästa stället att framföra dina synpunkter och idéer.

Låt oss tillsammans göra Lanna Golfklubb ännu bättre!

Tack för ditt stöd.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen på Lanna Golfklubb

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dagordning , Lanna GK:S höstmöte 2023
Tisdag den 21 november kl 19.00 – plats: Lanna GK;s klubbstuga
1. Mötet Öppnas
2. Fastställande av röstlängd/närvarolista för mötet
3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
8. Behandling av rätt inkomna motioner till mötet.
9. Val av klubbens ordförande, för en tid av 1 år
10. Val av 1 styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt styrelseledamot för 1 år. 11. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
12. Val av 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av 1 år.
13. Val av ledamöter i valberedning för en tid av 1 år
14. Val av ledamöter till de olika kommittéerna för en tid av 1 år
15. Fastställande av budgetförslag.
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas